Pravidla pro zajištění bezpečnosti jednotlivce

 1. Při střelbě se používají jedině nepoškozené chrániče paží (předloktí) a prstů vhodné velikosti, případně chrániče hrudi.
 2. Vždy se střílí na pouze na přidělený terč. 
 3. Oděv střelců by měl být přiléhavý. Volný oděv střelce je třeba sepnout. Veškeré šňůrky, které by při výstřelu mohly dojít do kontaktu s lukem musí být zastrčeny.  
 4. Dlouhé vlasy musí být svázány.   
 5. Pro ochranu hrudi je třeba vyprázdnit náprsní kapsy, je doporučeno používat hrudní chránič. 
 6. Vhodný je přiměřeně teplý oděv. 
 7. Obuv stabilní, nejlépe sportovní. Pro střílení jsou povinné rovné podrážky.                                                
 8. Na začátku každé lekce je nutné důkladně rozcvičit zatěžované svalové partie.                                           
 9. Nasazování tětivy na luk nesprávným způsobem může vést k vážnému poranění.      
 10. Poškozené náčiní, jako například zkroucená ramena, naštípnutý luk nebo šíp, uvolněný končík nebo hrot, prasklý končík se nesmí používat. Nevhodné a poškozené tětivy je nezbytné vyměnit. U erárního vybavení tyto závady hlaste odpovědné osobě.
 11. Je nebezpečné provádět výstřel bez šípu.     
 12. Střelec smí napínat luk jen na střelecké čáře.    
 13. Je nezbytné používat správně dlouhé šípy. Při přetažení těsně před uvolněním tětivy mohou krátké šípy zasáhnout luk a zlomit se nebo mohou projít rukou střelce.  
 14. Obličejové značky a poloha hlavy musí být taková, aby tětiva poskytovala při výstřelu dostatečný volný prostor na úrovni nosu a brýlí, jakož i na úrovni hrudníku u žen.
 15. Při použití stojánků na luky se zmenšuje možnost případného zakopnutí o náčiní nebo stoupnutí na ně, což by mohlo vést k jeho poškození nebo zranění osob.  
 16. Je doporučeno používat toulce, střelci tak nebudou nuceni nosit šípy v rukou, což přispěje k bezpečnosti prostředí.    

   

Pravidla pro zajištění bezpečnosti skupiny – pravidla střelby a pohybu po střelnici

 1. Bez přítomnosti odpovědné osoby, popřípadě jí pověřené osoby k výkonu této funkce, nelze provozovat lukostřelbu.
 2. Příchozí střelec svou přítomnost na střelnici ohlásí bez prodlení odpovědné osobě, případně trenérovi, který má dohled nad střelbou.
 3. Po ohlášení příchodu si teprve střelec připraví nářadí, buď vlastní nebo zapůjčené, a ostatní potřeby pro střelbu.
 4. Ukončení střelby před odchodem (předčasným) je nutno včas ohlásit trenérovi nebo odpovědné osobě. Potom si teprve uklidí nářadí!    
 5. Střelba skupiny bývá provozována jako řízená, případně jako neřízená činnost skupiny střelců.   

        Řízená střelba:

 1. Odpovědná osoba – trenér, instruktor nebo jím pověřená osoba aktivně řídí střelbu ve skupině. 
 2. Tato osoba ohlašuje začátek střelby a také konec střelby, kdy si střelci mohou jít vytáhnout z terčů šípy.  
 3. Trojité zapískání na píšťalku (například) značí pokyn ihned přestat střílet a používá se pro neočekávané události.  
 4. Vždy musí být zajištěn odpovídající dozor!  
 5. Poměr mezi trenérem - instruktorem a střelci 1:6 (maximálně 1:12).  

        Neřízená střelba:                                                  

 1. I neřízená střelba musí probíhat pod dozorem, není jen aktivně řízena.
 2. Střelci si volí rytmus střelby sami, při zachování hlavního požadavku na bezpečnost.
 3. Důležité je dodržování společného odchodu pro šípy k terčovnicím !!!  

 

 1. Střelci ve skupině střílí z jedné střelecké čáry.
 2. V případě střelby na různé vzdálenosti se umístí terče do různých vzdáleností a střelci se postaví na jednu střeleckou čáru.
 3. Při střelbě na různé vzdálenosti je nutné uvážit, jaký je ohrožený prostor od střelců praváků a leváků, a dle toho změňte postavení jednotlivce ve skupině tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.
 4. Střelbu na různé vzdálenosti povoluje odpovědná osoba a střelci jsou povinni se řídit jejím příkazům.   
 5. Za žádných okolností nesmí nikdo střílet, pokud se někdo nachází na střelnici v blízkosti terčů. Šípy se mohou odrazit od terčů nebo se mohou odchýlit od původního směru. 
 6. Při střílení musí stát všichni střelci rozkročmo nad střeleckou čárou nebo musí mít obě chodidla na čáře a po skončení střílení musí ustoupit pět metrů vzad.
 7. Luk se nesmí napínat v poloze, kdy je ruka držící luk výše než ruka napínající luk a nesmí luk napínat šikmo (proti terči, který není umístěn přímo před nimi). 
 8. Na střelecké čáře je zapotřebí zacházet s luky a šípy opatrně, aby nemohlo dojít k zasažení nebo poranění ostatních střelců. Jakýkoliv nečekaný kontakt se střelcem v plném nátahu může zapříčinit, že střelec provede nesprávný výstřel, následkem čehož může dojít k úrazu.
 9. Střelci nesmí napínat luk takovým způsobem, který by omezoval v činnosti střelce stojící po levém a pravém boku.
 10. Luk je třeba udržovat ve svislé poloze, neboť jakékoliv naklonění vlevo nebo vpravo může překážet ostatním střelcům.
 11. Šípy se smí nasadit na tětivu až v okamžiku, kdy střelci stojí na střelecké čáře a zazní signál k zahájení střelby.    
 12. Střelci,  se musí vyvarovat nebezpečnému jednání, jako je "šermování", vrhání šípy, "motání" se s lukem na střelecké čáře i mimo ni.
 13. Střelci se navzájem neobtěžují ani se neočekávaně nedotýkají střelce, mezi střelci musí být dostatečný prostor pro střelbu, aby při nátahu luku nedošlo ke vzájemnému kontaktu.
 14. V případě, že šíp spadne za střeleckou čáru, musí střelec počkat, dokud střelci po jeho stranách nepřestanou střílet a teprve potom si smí náčiní zdvihnout. Šíp, který není možné zdvihnout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru, lze zdvihnout až po ukončení střelby.
 15. Šíp, které se pořádně nezarazí do terče a zůstanou viset přes terč je třeba odstranit hned, jak si jej všimnete. Může dojít k poškození visícího šípu, při odražení tohoto šípu, nebude započítán do probíhajícího kola nebo sady. Proto je nutné zastavit střelbu, jít k terči, zaznamenat bodovou hodnotu šípu (pokud je to třeba), vytáhnout šíp a znovu zahájit střelbu
 16.  Během chůze k terčům, je třeba dávat pozor na šípy zabodnuté do země nebo do terče. Končíky jsou velmi ostré, proto je nutné zdvihnout všechny šípy, které dopadly před terč, bez ohledu na to, komu patří.
 17. Při vytahování šípů z terče je třeba postupovat opatrně a dbát na to, aby nikdo nestál těsně za osobou vytahující šípy. Šípy se mohou z terče prudce uvolnit a mohly by poranit osobu stojící v příliš malé vzdálenosti. Je nebezpečné naklánět se před terčem, proto musí střelci počkat vedle terče, dokud si nebudou moci vytáhnout šípy.
 18. Jeden člen skupiny stojí před terčem, zatímco ostatní hledají ztracené šípy. Pokud není ve skupině dostatečný počet osob, je nezbytné umístit před terč luk, aby ostatní střelci věděli, že tento terč není volný.
 19. Je nezbytné najít všechny šípy, aby nedošlo ke zranění osob.
 20. Je zakázáno běhat se šípem/šípy v rukou.
 21. Na střelnici se nesmí konzumovat naprosto žádný alkohol. Jakékoliv osobě pod vlivem alkoholu je zakázáno střílení.
 22. V oblasti sportoviště není dovoleno kouření.

 

Etika střelce

 

• V průběhu střelby by si měl být střelec vědom práv a povinností ostatních členů skupiny.  

• Je třeba brát v úvahu ty střelce, které může rozrušit úsečné chování, proto je nutné:         

• nemluvit na střelecké čáře ani nerušit ostatní střelce během střílení,                             

• ke střelci, který právě střílí, se může vyjadřovat pouze trenér,                                       

• mít k nevydařeným zásahům povzbudivé poznámky místo sarkastických,                                         

• nemít nevlídné nebo opovržlivé poznámky k vlastním výkonům, protože někoho to může obtěžovat nebo rušit,      

• nikdy nesahat na vybavení, které náleží někomu jinému, bez jeho předchozího souhlasu                              

• nechat šípy ostatních střelců v terči, pokud nebudete požádáni o jejich vytažení                                       

• při vytahování vlastních šípů respektovat ostatní šípy v terči                                                           

• pomáhat s některými povinnostmi, například s nasazováním terčů,  instalaci záchytné sítě atd...

• dbát na to, že na střelnici se nesmí konzumovat naprosto žádný alkohol                

• dodržovat zákaz kouření na sportovišti.